คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 483/2563
เรื่อง แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงสำหรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู (สังเกตการสอน) ชั้นปีที่ ๑ , ๒ และชั้นปีที่ ๔

Download