คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 457/2563
เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำเดือน มกราคม (ฉบับแก้ไข) ๒๕๖๔

Download