คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 3/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองคลิปรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ “มัธยมออนไลน์ ห่างไกลโควิด”

Download