คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 6/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ม. ๓ เดิม) ปีการศึกษา ๒๕๖๔

Download