คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 5/2564
เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (ฉบับแก้ไข)

Download