คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 37/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำโครงร่างองค์กรและรายงานวิธีการและผลการดำเนินงาน ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ปีการศึกษา ๒๕๖๓

Download