คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 35/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษายกกำลังสองสู่ความเป็นเลิศของผู้เรียนและความก้าวหน้าของครู ด้วยการวิจัยเชื่อมโยง ว 21 และ ว PA โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเป็นเครื่องมือ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

Download