คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 36/2564
เรื่อง คำสั่ง ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษายกกำลังสองสู่ความเป็นเลิศของผู้เรียน และความก้าวหน้าของครู ด้วยการวิจัยเชื่อมโยง ว 21 และ ว PA โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเป็นเครื่องมือ

Download