คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 48/2564
เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์สร้างสุข ในสถานศึกษา “เจริญพระพุทธมนต์ บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เฉลิมพระเกียรติฯ”

Download