คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 79/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียนและการรับรายงานตัว, มอบตัว ห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

Download