คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 110/2564
เรื่อง ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงและการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564

Download