คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 139/2564
เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคณะกรรมการกำกับห้องสอบ คณะกรรมการดูแลสถานการณ์แพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา และคณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย ในการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

Download