คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 144/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔

Download