คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 148/2564
เรื่อง มอบหมายงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

Download