คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 163/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ค่าอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

Download