คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 172/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน พิธีถวายพวงมาลา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ปีการศึกษา ๒๕๖๔

Download