คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 173/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา 2563

Download