คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 245/2564
เรื่อง แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงสำหรับนักศึกษาสังเกตการสอนและปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

Download