คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 260/2564
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย Google Form ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

Download