คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 280/2564
เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔

Download