คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 302/2564
เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับแบบคำขอรับความช่วยเหลือจากผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตามภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Download