คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 323/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตำแหน่ง ครู

Download