คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 330/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า

Download