คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 386/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

Download