คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 391/2564
เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ของนักเรียน

Download