คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 419/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ม. ๓ เดิม) ปีการศึกษา ๒๕๖๕

Download