คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 425/2564
เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน กิจกรรมมัคคุเทศก์ (Junior Guide) ๔ ภาษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔

Download