คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 312/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

Download