คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 426/2564
เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งครูพี่เลี้ยงสำหรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (สังเกตการสอน) และนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

Download