คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 5/2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กระทรวงศึกษาธิการ ระดับพื้นที่

Download