คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 6/2565
เรื่อง มอบหมายงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 2564 เพิ่มเติม

Download