คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 24/2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่สังกัดและหน่วยงานภายนอก ในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

Download