คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 29/2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ โครงการ ๕ ส สร้างสรรค์ พัฒนาคน พัฒนางานกิจกรรม พัฒนาเขตพื้นที่รับผิดชอบและจัดประกวดพื้นที่ ๕ ส สร้างสรรค์ในโรงเรียน

Download