คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 41/2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมค่ายติวเข้มเติมความรู้ มุ่งสู่ฝัน (GAT/PAT และวิชาสามัญ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

Download