คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 42/2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดผลปลายภาคออนไลน์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

Download