คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 65/2565
เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาปฏิบัติหน้าที่เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๔

Download