คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 67/2565
เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียน รับรายงานตัว และรับมอบตัวนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

Download