คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 73/2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา (ก.ต.ป.น.)

Download