คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 79/2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับและคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

Download