คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 83/2565
เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมคัดกรองและควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ช่วงปิดภาคเรียน

Download