คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 88/2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนำนักเรียนไปเข้าค่ายวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔

Download