คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 100/2565
เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ “ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นสำหรับเยาวชน ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

Download