คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 111/2565
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

Download