คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 89/2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) ระดับสถานศึกษา

Download