คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 102/2565
เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ การอบรมเชิงปฏิบัติกำรจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

Download