คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 103/2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

Download