คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 120/2565
เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าระดับชั้น รองหัวหน้าระดับชั้นและครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕

Download