คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 124/2565
เรื่อง แต่งตั้งครูปฏิบัติการสอนเสริม เติมความรู้ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

Download