คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 127/2565
เรื่อง แต่งตั้งครูปฏิบัติการสอนหลักสูตรท้องถิ่น โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” เรื่อง เตรียมภาษามุ่งหน้าสู่อาชีพ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

Download