คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 145/2565
เรื่อง มอบหมายงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

Download